پشت چالوس کاخیست

 

توجه
تصویر با کیفیت بالا می باشد، لطفا ذخیره نموده و مطالعه نمایید.

 

درباره یادداشت

کاخ مادر شاه در روستای مازوپشته ی چالوس در همشهری جوان ، شماره 560، در تاریخ 19 تیرماه 95 منتشر شده است.

نویسنده این یادداشت آقای احسان ناظم بکائی می باشد.

 CAOIdonation

A little help...
Goes a long way!

Newsletter

Iranmap Thank you for spending
your time with us!