پژوهش و ورکشاپ های معماری

نتایج پژوهش ها و ورکشاپ های معماری در مقیاس های متوسط  و بزرگ اجرا شده در دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و نهادهای معتبر معماری ایران دراین بخش پوشش داده می شوند.

CAOIdonation

A little help...
Goes a long way!

خبرنامه

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت خبرنامه ماهانه، ثبت نمایید.