شهرنگار

پویش و مشارکت مردمی در جستجو و یافتن بناهای ارزشمند و لیکن دیده نشده معماری ایران ساخته شده خلال سالهای 1300-1360
این بخش پیشتر با عنوان " شما و دوربین " تصاویر ارسال شده ازسوی شما کاربران محترم را انتخاب و منتشر می نمود

line

Tehran

Iranian modernization movements started from Tehran.

RSS
No.32 | A residential building in Tehran
دانلود
No.31 | Museum of Islamic Arts in Tehran
دانلود
No.29 | A Building in Tehran
دانلود
No.29 | A Building in Tehran
دانلود
No.28 | A Building in Tehran
دانلود
No.27- A House in Tehran
دانلود
No.26 A House in Tehran
دانلود
No.25- A House in Tehran
دانلود
No.25- A House in Tehran
دانلود
No.24- A House in Tehran
دانلود
No.23- A House in Tehran
دانلود
No.22- A house in Tehran
دانلود
No.22- A house in Tehran
دانلود
No.22- A house in Tehran
دانلود
No.22- A house in Tehran
دانلود
No.21-A house in Tehran
دانلود
No.20- A house in Tehran
دانلود
No.20- A house in Tehran
دانلود
No.18- Library in Park Shahr of Tehran
دانلود
No.18- Library in Park Shahr of Tehran
دانلود
No.18- Library in Park Shahr of Tehran
دانلود
No.18- Library in Park Shahr of Tehran
دانلود
No.17-A House in Tehran
دانلود
No.16-A House in Tehran
دانلود
No.15-A House in Tehran
دانلود
No.15-A House in Tehran
دانلود
No.14-A House in Tehran
دانلود
No.14-A House in Tehran
دانلود
No.13-A House in Tehran
دانلود
No.13-A House in Tehran
دانلود
 
 
Powered by Phoca Gallery

CAOIdonation

A little help...
Goes a long way!

خبرنامه

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت خبرنامه ماهانه، ثبت نمایید.