شهرنگار

پویش و مشارکت مردمی در جستجو و یافتن بناهای ارزشمند و لیکن دیده نشده معماری ایران ساخته شده خلال سالهای 1300-1360
این بخش پیشتر با عنوان " شما و دوربین " تصاویر ارسال شده ازسوی شما کاربران محترم را انتخاب و منتشر می نمود

line

Shiraz

RSS
No.10 | A house in Shiraz
دانلود
No.9 | A house in Shiraz
دانلود
No.8- A House in Shiraz
دانلود
No.8- A House in Shiraz
دانلود
No.7- A House in Shiraz
دانلود
No.6- A house in Shiraz
دانلود
No.5- A house in Shiraz
دانلود
No.5- A house in Shiraz
دانلود
No.4- A house in Shiraz
دانلود
No.3- A house in Shiraz
دانلود
No.3- A house in Shiraz
دانلود
No.3- A house in Shiraz
دانلود
No.2- A House in Shiraz
دانلود
No.2- A House in Shiraz
دانلود
No.2- A House in Shiraz
دانلود
No.2- A House in Shiraz
دانلود
No.1-An old house in Shiraz
دانلود
 
 
Powered by Phoca Gallery

CAOIdonation

A little help...
Goes a long way!

خبرنامه

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت خبرنامه ماهانه، ثبت نمایید.