Email: caoi.ir@post.com Telegram ID: @caoiran
Image is not available

VISIT MEDIA CATEGORIES

Slider
5,824

عنوان سخنرانی: "چگونه معماری، به زنان و خانواده ها قدرت، توان حضور و مذاكره در فضا می دهد."
سخنران: دکتر شادی عزیزی
برگزار کننده: تدِکس دانشگاه امیرکبیر
مدت زمان: ۱۲دقیقه

به عنوان یك معمار و طراح شهری، دغدغه اصلی آن توسعه و طراحی فضاهای عمومی به گونه ایست كه به جای آنكه محل تعامل و فعالیت طبقه یا گروه جنسیتی خاص باشند، میزبان همه گروه‌های اجتماعی از جمله زنان بوده و دسترسی، بهره‌مندی و تعامل عادلانه آنها را فراهم سازند. تلاش او در راستای شكل گیری پیاده راههای اطراف بازار تهران در راستای محقق شدن چنین فضاهای همه شمولی بوده است."