Email: caoi.ir@post.com Telegram ID: @caoiran
Image is not available

VISIT MEDIA CATEGORIES

Slider
7,106

معمار دانمارکی،  به نام BJARKEINGELS، مروری دارد بر تصاویری داستانی از طراحی‌‌های سبز خود. بناهای او نه تنها به شکل طبیعت هستند، بلکه مثل طبیعت عمل می‌کنند : سد کردن باد، جمع کردن انرژی خورشیدی و آفریدن نماهای زیبا.