Email: caoi.ir@post.com Telegram ID: @caoiran
Image is not available
Study

in This section we publish architecture articles from books and magazines.you can send us best articles that we oublish for you.

in This section we publish architecture articles from books and magazines.you can send us best articles that we oublish for you.

Slider

Study

«كلام آخر من، ايران است»

به مناسبت هشتاد سالگي مهندس هوشنگ سيحون 1379

 نوشته زنده یاد عبدالحمید اشراق، از کتاب زیر سایه فرهنگ  صفحه 127

تنظیم مجدد : وب سایت معماری معاصر ایران

 عبدالحمید اشراق و هوشنگ سیحون

 

 

بيان ارزش كار هنرمندان بزرگ و جايگاه اجتماعي آنان كار ساده اي نيست. شرح آثار و توصيف ارزشهاي هنري اين هنرمند برجسته و ارزنده كشورمان نيازمند بيان مقدماتي است كه ابتدا خواننده را با موقعيت تاريخي، زمان و محيط اجتماعي و فردي وي آگاه گرداند. در اين جا برآنم تا بخشي از آنچه را كه در بيش از چهل سال دوستي با مهندس هوشنگ سيحون- معمار و هنرمند برجسته كشورمان- به ياد دارم براي شما بنگارم. نميخواهم سخنم را با گله و شكايت آغاز كنم و از اين كه چرا از اين عاشق و خادم هنر ايران حتي يك تشكر و قدرداني ساده هم نشده است،سخني بگويم. نميخواهم يادآور شوم در كشورهاي ديگر برای هنرمنداني كه در سطح پايينتري از اين هنرمند برجسته و فرهنگ دوست قرار دارند چقدر ارزش قائلند. احترامي كه آنها به هنرمندان خود ميگذارند رشك برانگيز است. چرا در ايران چنين نيست و چرا ما ايرانيان قدر هنرمندان خود را به درستي نميشناسيم. نميخواهم از هم ميهنان مان گله كنم كه چرا ارزش پدر بزرگ او- ميرزاعبدالله- كه از بنيانگذاران موسيقي سنتي ايران است، را ندانستند و كاري برايش نكردند و در حالي&zwn