Email: caoi.ir@post.com Telegram ID: @caoiran
Image is not available
Study

in This section we publish architecture articles from books and magazines.you can send us best articles that we oublish for you.

in This section we publish architecture articles from books and magazines.you can send us best articles that we oublish for you.

Slider

Study

باید گشت و یافت ، زندگی این است.
            نقد و نکته یابی «پردیس سینمایی ملت»
              ناقدان: فرخ باور، علی کرمانیان، رضا دانشمیر، مجید جوزانی
             فصلنامه جستارهای شهرسازی شماره 32 - تابستان 1389  صفحه 70 تا 81- سردبیر: بهروز مرباغی
               تنظیم و تایپ مجدد: وب سایت معماری معاصر ایران

 

 pardis cinema mellat,Mellat Cinema Complex,Pardis Mellat Gallery,reza daneshmir,catherine spiridonoff,analysis Mellat Cinema Complex,رضا دانشمیر,کاترین اسپریدنف,پردیس سینمایی ملت,نقد معماری پردیس سینمایی ملت,نقد پردیس سینمایی ملت

 

ششم مهرماه در خانه هنرمندان دور هم نشستیم تا به نکته یابی «پردیس سینمایی ملت» بپردازیم. آقایان دکتر مجید جوزانی، اهل تئاتر و مدیر عامل باغ هنرمندان، دکتر فرخ باور و مهندس علی کرمانیان به همراه مهندس رضا دانشمیر، طراح پروژه، دعوت «جستارهای شهرسازی» را پذیرفته بودند تا در فضایی ساده و دلنشین به این تک بنای شاخص بپردازند.
در ابتدای جلسه، من باب حسن شروع، دکتر جوزانی روز نشست را یادآور شد و اینکه ا